SMSociety13 Keynote Sharad Goel: SMSociety13 Keynote Sharad Goel

SMSociety13 Keynote by Sharad Goel